SEGWAY Preguntas frecuentes

1. De klant bevestigt dat deze alle noodzakelijke informatie heeft verkregen alvorens een reservering te plaatsen. De klant bevestigt dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen alvorens tot een reservering te zijn overgegaan.

2. Alle transacties tussen SEGWAY BRUGGE en de klant, worden beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden. Door zijn reservatie erkent de klant voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze te begrijpen en te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop- of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Segway Brugge behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

3. Alle aanbiedingen en tarieven van Segway Brugge zijn steeds indicatief en geheel vrijblijvend. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen, tenzij een andere termijn op de offerte staat vermeld. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.

4. Een reservatie door de klant heeft pas uitwerking op het ogenblik dat een reservatiesom gelijk aan 100% van de vooropgestelde huursom per toestel (hierna “de Reservatiesom”) is betaald aan Segway Brugge. Na ontvangst van de betaling van de Reservatiesom door Segway Brugge, ontvangt de klant een Reservatievoucher. Deze Reservatievoucher vormt geen huurcontract, maar is gewoon een verslag van de aanvraag van verhuurdiensten door de klant en een kwitantie voor het bedrag dat door de klant is betaald. Bij een latere eindafrekening wordt de Reservatiesom in mindering gebracht van de eindafrekening of andere aan Segway Brugge verschuldigde bedragen.

De Reservatievoucher vormt echter op zich geen overeenkomst tussen de klant en Segway Brugge waardoor Segway Brugge verhuurdiensten moet verlenen. Een uiteindelijke huurovereenkomst komt pas tot stand op het moment dat de Reservatievoucher door de klant aan Segway Brugge wordt overhandigd. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen. In geval van totstandkoming van een overeenkomst, bepaalt deze de rechten en verantwoordelijkheden van de klant en is de ondertekenaar van deze overeenkomst in voorkomend geval hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

5. Annulatie of wijziging van de reservatie door de klant kan enkel schriftelijk (per brief, fax of mail). Als gevolg van een annulatie of wijziging van de reservering heeft Segway Brugge het recht de hiernavolgende bedragen in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen:

a) bij annulering of wijziging meer dan 6 weken voor het tijdstip waarop de verhuurdiensten door Segway Brugge een aanvang zouden nemen, 10% van de vooropgestelde huursom van elk afgezegd toestel;

b) bij annulering of wijziging tussen 6 en 4 weken voor bovenvermeld tijdstip, 20 % van de vooropgestelde huursom van elk afgezegd toestel;

c) bij annulering of wijziging tussen 4 en 2 weken voor bovenvermeld tijdstip, 40 % van de vooropgestelde huursom van elk afgezegd toestel;

d) bij annulering of wijziging tussen 2 weken en 7 dagen voor bovenvermeld tijdstip, 60 % van de vooropgestelde huursom van elk afgezegd toestel;

e) bij annulering of wijziging tussen 7 en 3 dagen voor bovenvermeld tijdstip, 90 % van de vooropgestelde huursom van elk afgezegd toestel;

f) bij annulering of wijziging minder dan drie dagen voor bedoeld tijdstip, 100% van de vooropgestelde huursom van elk afgezegd toestel.

In geval van overmacht is Segway Brugge niet gehouden de verplichtingen jegens de klant na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals sneeuw/regen/hagel/wind en andere, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Ingeval van overmacht waarbij de gereserveerde activiteit definitief niet kan doorgaan zal Segway Brugge overgaan tot onmiddellijke terugbetaling van de betaalde Reservatiesom.

6. De klant erkent de gehuurde toestellen in goede staat en zonder enige zichtbare gebreken ontvangen te hebben. De klant verbindt er zich toe het toestel in dezelfde staat terug te brengen, afgezien van de normale slijtage, uiterlijk op de datum en plaats die in de overeenkomst zijn vermeld, tenzij voordien door de klant een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging aan de klant is toegestaan.

7. De klant verbindt er zich toe de toestellen als een goede huisvader zorgvuldig, overeenkomstig hun bestemming en in overeenstemming met alle dienende wettelijke verplichtingen, verordeningen van de overheid en aanduidingen van de fabrikant te gebruiken. De klant blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door Segway Brugge, een administratieve kost van 30 euro per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de klant.

De klant verbindt zich er tevens toe alle nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van verkeerdelijk, onrechtmatig en/of niet contractueel gebruik van het toestel, door zichzelf als door derden (o.a. slotvast achterlaten). Het doorverhuren van de toestellen is verboden, zonder schriftelijke toestemming van Segway Brugge. Zonder schriftelijke toestemming van Segway Brugge mogen de toestellen niet naar het buitenland worden gebracht.

De klant zal onmiddellijk alle defecten en gebreken aan de toestellen aan Segway Brugge melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken, moet deze toevertrouwd worden aan Segway Brugge. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de klant vooraf het schriftelijk akkoord van Segway Brugge te bekomen, alvorens het toestel door een derde te laten herstellen. Elke herstelling, uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van Segway Brugge, zal exclusief ten laste van de klant blijven, met uitzondering van spoedeisende tussenkomsten, die het behoud van het toestel moeten verzekeren (bijv. brand).

8. Iedere bestuurder van een toestel moet een korte rijvaardigheidstraining hebben ondergaan. Segway Brugge behoudt zich het recht voor, om te weigeren een toestel in handen te geven van een bestuurder die niet bekwaam zou zijn de verantwoordelijkheid te dragen over het toestel hem toevertrouwd, zonder dat hiervoor aan de klant enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is. Bovenstaande is eveneens van toepassing indien een bestuurder onder invloed is van alcohol, drugs, medicijnen of om het even welke andere substanties welke het bewustzijn of de reactiecapaciteiten verminderen. Door aanvaarding van het toestel na de rijvaardigheidstraining verklaart de bestuurder dat hij voldoende bekwaam is om het toestel te besturen en dat de aan hem verstrekte uitleg, initiatie voldoende begrepen is. Segway Brugge behoudt zich het recht voor om een toestel op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke verwittiging terug in bezit te nemen, indien de klant enige bepaling van de overeenkomst overtreedt.

9. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de toestellen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de klant. Segway Brugge kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, behoudens deze als gevolg van opzet of grove schuld van Segway Brugge. Segway Brugge is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijv. gevolgschade. De klant zal Segway Brugge vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade die tijdens de verhuring aan derden werd toegebracht door het gebruik van de toestellen door de klant.

10. Behoudens andersluidende bepalingen, zijn alle facturen van Segway Brugge op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding, gelijk aan 15% van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand opleveren, tot op de dag van volledige betaling, onverminderd de vergoeding van hoger bewezen schade in hoofde van Segway Brugge.

11. Segway Brugge kan persoonsgegevens verstrekt door de klant opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Segway Brugge aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Segway Brugge. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Segway Brugge meer wenst te ontvangen, dient de klant Segway Brugge hiervan op de hoogte te brengen.

12. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen Segway Brugge en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge. Het Belgisch recht is van toepassing.
OPGELET : een Segway kost ± € 7800 → wij zijn niet verantwoordelijk voor schade! Gebruik de Segway verstandig en volg
de volgende gebruiksvoorschriften op, zodat u en uw gezelschap optimaal kunnen genieten van de Segway experience.

HET IS VERBODEN OM NAAST ELKAAR TE RIJDEN. RIJD DUS STEEDS ACHTER ELKAAR EN HOUD EEN VEILIGE AFSTAND
(± 1m) TOT DE PERSONEN DIE VOOR EN ACHTER JOU RIJDEN.

2. MAAK GEEN BRUUSKE BEWEGINGEN, STA NIET TE SCHOMMELEN OP DE SEGWAY.

3. RIJD NIET ACHTERUIT ZONDER TOESTEMMING.

4. BLIJF STEEDS OP JE TOESTEL STAAN. SPRING NIET UIT PANIEK VAN JE SEGWAY.

5. DRAAG, INDIEN JE DAT ZELF WENST, EEN HELM. HELMEN ZIJN BESCHIKBAAR IN ONZE WINKEL.

6. HET GEBRUIK VAN ALCOHOL VOOR OF TIJDENS DE TOUR WORDT NIET TOEGESTAAN.

7. NEEM GEEN FOTO’S OF TELEFONEER NIET TIJDENS HET SEGWAY RIJDEN.

Wanneer het stuur naar u toe wordt gedrukt, betekent dit dat de snelheidsbegrenzer van het toestel werd ingeschakeld.
Geef in zo’n geval een seintje aan je begeleider. Rem wat af en zorg dat er opnieuw ruimte ontstaat tussen u en het stuur. De Segway heeft twee manieren om u te vertellen dat iets mis is :

Het stuur gaat trillen, of de Segway gaat piepen. Rem in beide gevallen af, stop gecontroleerd, waarschuw een begeleider. Hierbij verklaart ondergetekende :

- Bovenstaande veiligheidsregels gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben.
- Op eigen risico deel te nemen aan de Segway city tour.
- Notie te hebben genomen van de beschikbaarheid van helmen.
- De instructies van de begeleider begrepen en gevolgd te hebben en na de mondelinge instructies bekend te zijn
met de werking van het apparaat en in staat te zijn de Segway veilig te besturen.
- In geen geval de organisatie Segway Brugge City Tours aansprakelijk te stellen voor eventuele schade ontstaan bij deelname aan de activiteit.
- Volledig aansprakelijk te zijn voor eventuele schade of letsel aan derden tijdens de huurperiode van het toestel. Niettegenstaande ondergetekende als bestuurder van de Segway voor die aansprakelijkheid verzekerd zal zijn onder een polis afgesloten door de organisatie van Segway Brugge City Tours zal ondergetekende van de uiteindelijk uitgekeerde schadevergoeding aan derden € 150 terugbetalen aan de organisatie van Segway Brugge City Tours (zonder dat dit bedrag de uitgekeerde schadevergoeding kan overschrijden). Dit bedrag stemt overeen met de franchise in de polis afgesloten door de organisatie van Segway Brugge City Tours.

De huur van de Segway toestellen gebeurt steeds onder begeleiding, tenzij anders overeengekomen.

Door ondertekening van dit document, bevestigt u kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van
Segway Brugge op de rugzijde, en deze te aanvaarden.

  • Tot 24u voor aanvang van de rondrit is het mogelijk om kosteloos uw reservatie te verplaatsen naar een ander moment, dit naar gelang de beschikbaarheid.

  • Indien men minder dan 24u op voorhand annuleert en de reservatie niet kan doorgaan, dan wordt een terugbetaling gedaan, mits een afhouding van € 25,00 administratie-, facturatie- en personeelskosten.

  • De terugbetaling gebeurt op het rekeningnummer waarmee men de online betaling uitgevoerd heeft.

  • Annuleren kan enkel via een schriftelijke melding naar info@segwaybrugge.be en is enkel geldig wanneer u hieromtrent een bevestiging ontvangt.

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan een tour. Indien de groep groter is, dan is het mogelijk om deze op te splitsen en om de segwaytour te combineren een andere activiteit zoals een koetsentocht, een boottocht op de Brugse Reien, een brouwerijbezoek, … Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken.
Doorgaans stellen we dat kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar en met een minimumgewicht van 35kg kunnen deelnemen aan een segwaytour. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen verplicht een helm te dragen. Ongeacht de leeftijd moeten de kinderen matuur genoeg zijn om de Segway te besturen, ze zullen zich op de openbare weg bevinden met alle dagdagelijkse risico’s die hierbij komen kijken: verkeer, lawaai, afleiding, andere weggebruikers, … Rijden met een Segway is helemaal anders dan het rijden met een fiets.
Om een Segway goed te kunnen besturen dient men minimum 35 kilogram en maximum 110 kilogram te wegen.
Het is verplicht om een fluorescerend veiligheidshesje te dragen, deze hebben wij ter beschikking en krijg je bij aankomst in de Segway winkel. Het dragen van een helm is enkel verplicht voor kinderen jonger dan 16 jaar. Ben je 16 jaar of ouder dan kan je er zelf voor kiezen of je al dan niet een helm wil dragen. Wij hebben deze eveneens ter beschikking in onze winkel.
Dit is niet mogelijk. De werking van Segway Brugge is afhankelijk van een vergunning, uitgeschreven door de stad Brugge. Deze stelt als één van de voorwaarden dat het verplicht is om steeds onder begeleiding een rondrit te maken. Het is dus niet mogelijk om zonder gids op pad te gaan.
Reserveren is op zich niet verplicht, al is het wel aangeraden. Zonder reservatie is er kans dat men moet aansluiten bij een bestaande groep en dit volgens beschikbaarheid. Het kan dus voorkomen dat je niet op het gewenste tijdstip kan deelnemen aan een tour. We werken bij ‘niet reservaties’ steeds met het ‘first come, first served’ principe.